Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Jeśli wyrazisz zgodę na używanie ciasteczek, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
^Back To Top

  • POSZUKIWANI SPEDYTORZY!

    Poszukujemy chętnych osób na stanowisko SPEDYTORA I ASYSTENTA SPEDYTORA do oddziałów w GDAŃSKU i okolicach TORUNIA. Napisz do nas!

  • Transport i Spedycja

    Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dużą wiedzę z zakresu świadczenia usług spedycyjnych i transportowych na rynku krajowym i międzynarodowym .

  • Booking Promów

    Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą bookingową i skorzystania z usługi rezerwacji przepraw promowych!

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA

 

1. Termin płatności za usługę liczony jest od dnia wpływu faktury wraz z kompletem dokumentów do naszej firmy.
2. Do każdego zlecenia i faktury wystawionej w PLN, jako przelicznik stosujemy kurs walut NBP z dnia poprzedzającego załadunek.
3. Do każdej faktury wystawionej w walucie innej niż PLN, jako przelicznik stosujemy kurs walut NBP z dnia poprzedzającego rozładunek.
4. Zleceniobiorca i każdy jego podwykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zlecenia do posiadania wszelkich wymaganych dokumentów. Musi jednocześnie spełniać wszelkie wymagania określone obowiązującymi przepisami,  w tym również przepisami prawa obcego, jak i przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia obowiązującymi na trasie relacji przewozu i dla każdego Państwa przez którego ten transport się odbywa. Przewoźnik wykonujący zlecenie musi być ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, z sumą gwarancyjną na jedno zdarzenie nie mniejszą niż wartość towaru przewożonego na podstawie realizowanego zlecenia PKS Torm Sp.z o.o. ale nie mniejszego niż równowartość 100000 Euro, jeśli wartości towaru w zleceniu nie podano. Pojazd przewoźnika musi posiadać aktualne badania techniczne oraz niezbędne dokumenty potwierdzające sprawność pojazdu do wykonywania przewozu.
5. Przestrzeń ładunkowa pojazdu przeznaczonego do realizacji zlecenia musi być czysta, sucha, szczelna oraz wolna od obcych zapachów.
6. Kierowca lub kierowcy realizujący transport nie mogą być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. W przypadku  naruszenia powyższych zobowiązań Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić PKS Torm Sp.z o.o. karę adekwatną do poniesionych wszelkich kar, opłat i sankcji nałożonych z tego tytułu przez organy państwowe lub Zleceniodawców PKS Torm Sp.z o.o.jak również kary z tytułu utraconych korzyści.
7. Zleceniobiorca musi zapewnić odpowiedni i z odpowiednim wyposażeniem wg zlecenia środek transportu. Pod załadunek bądź rozładunek musi podstawić się w wyznaczonym w zleceniu miejscu, terminie i czasie. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania PKS Torm Sp.z o.o. przysługiwać będzie prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w poniższym wymiarze:
a)za opóźnienie w podstawieniu środka transportu pod załadunek lub rozładunek w kwocie 50 EUR (pięćdziesiąt euro) za   każdą rozpoczętą godzinę;
b) za niepodstawienie środka transportu pod załadunek w wysokości do pełnej stawki umówionego frachtu netto, ale nie mniejszej niż 300,00 EUR (trzysta euro), przy czym za niepodstawienie uważa się również opóźnienie przekraczające 6 godzin.
 W przypadku zaś, gdy z przyczyn zależnych od PKS Torm Sp.z o.o. lub jego zleceniodawcy niemożliwe będzie podjęcie przez Przewoźnika przesyłki w czasie i miejscu załadunku oznaczonym w treści zlecenia Zleceniobiorca uprawniony będzie do kary umownej w kwocie 50,00 EUR (pięćdziesiąt euro).
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest na bieżąco informować PKS Torm Sp.zo.o. o przebiegu realizacji zlecenia, o wszystkich powstałych zmianach i przeszkodach mających bezpośredni i pośredni wpływ na jego prawidłowe wykonanie. Powiadomić go lub wskazane przez niego osoby o dostarczeniu przesyłki do odbiorcy.
9. Zleceniobiorca jest zobowiązany w imieniu swoim lub swojego podwykonawcy za co bierze względem PKS Torm Sp.z o.o. odpowiedzialność do należytego rozmieszczenia i wymaganego przepisami zabezpieczenia towaru na środku transportu tak, aby zapewnić bezpieczny przewóz, by uniemożliwione zostało przemieszczenie się ładunku w trakcie przewozu i by nie zostały przekroczone żadne parametry wynikające z przepisów obowiązujących na trasie przewozu oraz danych technicznych pojazdu (nacisk na osie, masa całkowita zestawu). O wszelkich niezgodnościach przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować spedytora zlecającego przewóz lub inną osobę z pracowników PKS Torm Sp.z o.o. bezpośrednio z miejsca powstania niezgodności
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest w trakcie załadunku towaru do dochowania najwyższej staranności w celu jednoznacznego ustalenia czy załadowany został cały towar uwidoczniony w treści zlecenia i towarzyszących przesyłce dokumentach (lieferschein, WZ, specyfikacja itp.), czy towar jest z nimi zgodny ilościowo i wagowo oraz czy wizualnie sam towar i jego opakowanie są w nienaruszonym stanie. Wszelkie uwagi muszą być wpisane na oryginale i wszystkich kopiach listu przewozowego lub umieszczone w sporządzonym i podpisanym przez załadowcę lub rozładowcę oraz kierowcę protokole uszkodzeń, braków lub innych zastrzeżeń.
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest dopilnować by kierowca uczestniczył podczas załadunku i rozładunku. Jeżeli załadowca lub rozładowca nie dopuszcza takiej możliwości to kierowca musi zaznaczyć to w liście przewozowym. Ponadto musi uzyskać od odbiorcy przesyłki pisemne potwierdzenie odbioru towaru na liście przewozowym i innych dokumentach towarzyszących w danym przewozie  obejmujące w szczególności imię i nazwisko oraz podpis i pieczęć firmową odbiorcy.
12. Zleceniobiorca musi skompletować dokumenty wymagane w transporcie w zakresie zleconym mu przez PKS Torm Sp.z o.o. jeżeli takie miało miejsce. Zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla terminowego uzyskania takich dokumentów i dostarczenia do Zleceniodawcy w czasie wyznaczonym przez PKS Torm Sp.z o.o. Maksymalny czas  do przesłania potwierdzonych dokumentów od zakończenia czyli od rozładunku, wynosi 14 dni kalendarzowych ale tylko w przypadku, gdy w uwagach zlecenia nie ma wyznaczonego innego terminu. W przypadku opóźnień w dostarczeniu lub przesłaniu dokumentów do Zleceniodawcy, PKS Torm Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszelkich kosztów wynikających z nieterminowego ich dostarczenia, do 50 %  należnego frachtu i przedłużenie płatności o dodatkowe 30 dni. Termin dostarczenia dokumentów zamyka data ich wpływu do siedziby PKS Torm Sp.z o.o.
13. W przypadku powierzenia przez Zleceniobiorcę wykonania umowy osobom trzecim ponosi on pełną odpowiedzialność względem PKS Torm Sp.z o.o. za wszelkie działania lub zaniechania tych osób trzecich jak za swoje własne działania lub zaniechania w całym zakresie objętym zleceniem i niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
14. Zleceniobiorca w przypadku braku zgody lub pisemnego zakazu PKS Torm Sp.z o.o. nie może podzlecić przyjętego zlecenia w całości lub w części pod rygorem kary umownej w wysokości do pełnej stawki umówionego frachtu netto, ale nie mniejszej niż 100,00 EUR (sto euro)
15. Strony ustalają, iż czas przestoju przy załadunku lub rozładunku ograniczony będzie do24 godzin w przypadku przewozów krajowych i do 48 godzin w przypadku przewozów międzynarodowych (nie wliczając  dni ustawowo wolnych od pracy w kraju postoju). PKS Torm Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego lub jego zleceniodawcę przestoje przy załadunku lub rozładunku o ile nie został o tym w trakcie trwania przestoju bezpośrednio poinformowany. O fakcie przestoju Przewoźnik obowiązany jest poinformować PKS Torm Sp.z o.o. niezwłocznie pisemnie bądź ustnie. Każdy przestój musi być potwierdzony kartą przestoju podpisaną przez załadowcę / rozładowcę. Wysokość opłat za przestoje musi być uzgodniona i potwierdzona na piśmie, w przeciwnym razie PKS Torm Sp.z o.o. nie uwzględni roszczenia Przewoźnika o ich wypłatę.
16. Przeszkody niezależne od Zleceniobiorcy lub innej osoby działającej na jego zlecenie (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe, strajki, itp. oraz inne określane mianem siły wyższej) uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków określonych w zleceniu zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód Zleceniobiorca winien jednak bez zwłoki zawiadomić PKS Torm Sp.z o.o. pod rygorem odpowiedzialności  za powstałe kary i obciążenia.
17. Zleceniobiorca gwarantuje zapłatę minimalnego wynagrodzenia swoim pracownikom wg obowiązujących przepisów w krajach Unii Europejskiej oraz zwalnia Zleceniodawcę od odpowiedzialności za wszystkie szkody, roszczenia o odszkodowanie oraz roszczenia osób trzecich, wynikające z wykroczeń przeciwko ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w związku z wykonywaniem prac wynikających z zawartej umowy o dzieło lub o świadczenie usług.
18. W przypadku realizacji zlecenia kabotażowego, zleceniobiorca musi posiadać aktualne ubezpieczenie kabotażowe na państwo w jakim jest wykonywane zlecenie, a w przypadku jakiegokolwiek przewozu przez teren Niemiec gwarantuje również obowiązującą tam płacę minimalną swoim pracownikom mobilnym lub podwykonawcom wykonującym dane zlecenie jednocześnie zwalniając zleceniodawcę z wszelkich odpowiedzialności wynikających z tych ustaw.
19. Umowę realizacji zlecenia uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez PKS Torm Sp.z o.o. potwierdzenia przyjęcia  tegoż zlecenia przez Zleceniobiorcę do realizacji np. za pomocą faksu, poczty elektronicznej, komunikatora elektronicznego lub w innej dowolnej formie a także i słownej, przy czym strony przyjmują iż brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia w czasie 60 minut od jego otrzymania przez Zleceniobiorcę jest równoznaczny z przyjęciem zlecenia bez zastrzeżeń (zmiany odnośnie anulacji, zmian itp.) .
20. W razie jakichkolwiek reklamacji ze strony kontrahenta PKS Torm Sp.zo.o. płatność zostanie natychmiastowo wstrzymana do wyjaśnienia jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.
21. W przypadku gdy PKS Torm Sp.z o.o. i Zleceniobiorcy przysługują wzajemne wierzytelności, PKS Torm Sp.z o.o. z tytułu niniejszych warunków jest uprawniony do ich potrącenia.
22. Zleceniobiorca bez zgody Przedsiębiorstwa Koordynacji Spedycji TORM Sp. z o.o. nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających ze zlecenia. Spory powstałe w związku z realizacją zlecenia rozstrzygać będzie sąd powszechny w Gdańsku.
23. Przy realizacji zlecenia obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnych przeładunków, zmian rozmieszczenia towaru jak i załadunków innych towarów.
24. Wszelkie informacje mające wartość gospodarczą uzyskane przez Zleceniobiorcę lub jego Przewoźnika w związku z realizacją zlecenia, a zwłaszcza informacje dotyczące warunków organizacyjnych, finansowych czy też handlowych zawartych w umowie pomiędzy PKS Torm Sp.z o.o. a Zleceniobiorcą mają charakter informacji poufnych i mogą być wykorzystane przez Zleceniobiorcę lub jego Przewoźnika oraz podmioty, za które odpowiada tylko w celu prawidłowego wykonania zlecenia udzielonego przez PKS Torm Sp.z o.o.
25. Zleceniobiorca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji w terminie 2 lat od dnia wykonania ostatniego zlecenia pod rygorem obciążenia go karą umowną w kwocie 10 000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro) za każdy przypadek niedozwolonego ujawnienia informacji poufnych.
26. Zleceniobiorca lub jego podwykonawca w okresie 24 miesięcy od dnia przyjęcia danego zlecenia nie ma prawa oferować ani świadczyć bezpośrednio lub na zlecenie za pomocą osób spokrewnionych lub spowinowaconych albo jednostek powiązanych kapitałowo lub osobowo z nim lub osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi usług przewozowych lub spedycyjnych na rzecz podmiotów wskazanych Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy w danym zleceniu lub na rzecz osób trzecich związanych w jakikolwiek sposób z wykonaniem danego zlecenia (zleceniodawców PKS Torm Sp.z o.o. nadawców lub odbiorców) pod rygorem wstrzymania wszelkich płatności oraz obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości równowartości 20000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro).
27. Zleceniodawca będzie uprawniony obciążyć Zleceniobiorcę wszelkimi kosztami jakimi zostanie obciążony Zleceniodawca przez jego kontrahentów.
28. Sądem właściwym dla sporów między sporami jest Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.
29. W przypadku braku odmiennego porozumienia stron, do umów, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki właściwe jest prawo polski.

 

 

Facebook